POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

/Informații de interes public /Date cu caracter personal /POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Editia 2 Revizia 0 (4193/15.06.2021)

Urmatoarea politica este conceputa pentru a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislatia nationala în vigoare.

1. Informatii generale

Societatea NATCOR LOGISTIC SRL cu sediul social în Constanta Str. Baba Novac Nr. 2 A , înregistrată la ORC Constanta sub nr.J13/370/2017, având CUI 37096684, reprezinta operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului Societatii cu protecţia datelor sunt: e-mail: [email protected]., telefon : 004 0728699555.

2. Scopul prelucrarii si categoriile de date prelucrate:

Societatea prelucrează datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
– in scopul furnizarii de produse / prestarii de servicii din domeniul medical in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii;
– in scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;
– in urmatoarele scopuri toate vizand domeniul medical, în masura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele:
– Furnizarea de servicii medicale
– Sa colecteze , sa utilizeze , si sa prelucreze date mele cu caracter personal
– Sa pastreze copii dupa actele mele
În SPITALUL ORASENESC CERNAVODA sunt prelucrate următoarele categorii de date:
• Numele, codul numeric personal, data nașterii, documentul de identitate, funcţia, adresa, e-mailul, numerele de telefon fix și/sau mobil, numărul de fax;

• Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către unul dintre centrele noastre de contact, un serviciu de Relaţii cu Clienţii, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidențe ale unui contact cu noi ;
• Informații privind contul dvs., cum ar fi datele plăților datorate sau primite, abonamentele pe care le utilizați, numerele de cont sau alte informații în legătură cu contul dvs. sau care sunt incluse în portalul nostru de gestionare a relaţiei comerciale cu fiecare pacient;
• Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii ;
• A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri, web beacons și alte tehnologii.
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare ,medicale , tranzacţionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniţi clientul nostru, sau când folosiţi produsele sau serviciile noastre.
Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasiala şi etnica, opiniile politice, convingerile religioase şi filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viaţa sau orientarea sexuală.
SPITALUL ORASENESC CERNAVODA nu colectează de la dumneavoastră în mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca.

Temeiul juridic al prelucrarii
Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este:
– contractul de furnizare sau prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract;
– Interesele comerciale legitime ale Societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Interesul legitim al Societatii pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevazute de lege in favoarea noastra, pentru a actiona in justitie contra oricerei activitati ilegale sau care prejudiciaza Societatea;
– Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate; sau
– În plus, în masura în care aţi fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului reprezintă un scop aditional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteti parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale;
– Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public.

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:
• utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;
• Vă înregistrați pentru un anumit produs sau serviciu;
• Ne contactați prin diverse canale, sau ne solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;
• Vizitați sau navigați pe site-ul nostru sau alte site-uri ale SPITALUL ORASENESC CERNAVODA Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru.
Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru ).
Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru.

3. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de furnizori de produse si servicii/ imputerniciti :
– furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor si prestarea serviciilor din domeniul medical;
– autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
– contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari);
– furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare.

4. Durata pastrarii

Datele Dumneavoastra personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă conform legii, care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societatii.

5. Drepturile dumneavoastra

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

Dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care SPITALUL ORASENESC CERNAVODA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Dreptul de a depune o plangere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta politica sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteti contacta:
– Prin email – la adresa:[email protected] sau
– Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la Sediul Societatii (la adresa mentionata la pct. 1); sau
– Telefonic – la numarul: 004 0728 699 555

Detalii suplimentare precum si eventuale actualizari ale acestei politici privind protectia datelor dumneavoastra puteti gasiti pe pagina web a SPITALUL ORASENESC CERNAVODA – Date cu caracter personal.

Skip to content