Condiții de internare / externare

/Condiții de internare / externare

INFORMATII PRIVIND CONDITIILE DE INTERNARE , RESPECTIV EXTERNARE
Acte necesare la internare:
– Bilet de internare de la medicul de families au medicul specialist sau scrisoare medicala pentru internare de la medicul specialist din Ambulator;
– Buletin sau carte de identitate in termen de valabilitate;
– Cardul de sanatate in termen de valabilitate
– Adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate pentru pacientii carora nu e-a fost emis
cardul de sanatate sau din anumite motive nu au card.

Asistența medicală în spitalul nostru se acordă în regim de:
1. spitalizare continuă;
2. spitalizare de zi.
Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:
1. urgente medico-chirurgicale și situațiile în care este pusă în pericol viața pacientului sau au acest potențial, care necesită supraveghere medicală continuă;
2. diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
3. tratamentul nu poate fi aplicat în condițiile asistenței medicale ambulatorii, pacientul este
nedeplasabil sau necesită izolare.

Cum dovedesc calitatea de asigurat?
Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea
de asigurat:
– Salariat– Act de identitate și adeverință eliberată de angajator care poarta viza casei de asigurări de
sănătate;
– Persoana fizică autorizată (PFA)– Act de identitate și dovada ultimei plați la FNUASS;
– Persoanele fizice fără venit obligată să se asigure– Act de identitate și ultima chitanță de plata în
care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit;
– Pensionar– Act de identitate și ultimul cupon/talon de pensie;
– Copii în vârstă de până la 18 ani– Act de identitate, dacă nu realizează venituri din muncă;
– Elevii, ucenicii peste vârsta de 18 ani și sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă–
Act de identitate și adeverință de elev sau carnetul de elev vizat la zi;
– Absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni– Act de
identitate și un act din care sa rezulte absolvirea liceului;
– Studenții dacă nu realizează venituri din muncă– Act de identitate și adeverință de student sau
legitimația de student vizată la zi;
– Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului și nu
realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social– Act de identitate, act
doveditor ca provine din sistemul de protecție a copilului, declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că se afla în îngrijirea altei persoane și a documentelor eliberate de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile și/sau nu este beneficiar de ajutor social;
– Șomer– Act de identitate și carnetul și/sau adeverința eliberată de AJOFM;
– Beneficiar de ajutor social– Act de identitate și adeverința eliberată de primărie din care să rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001;

– Persoane cu handicap– Act de identitate, certificat de încadrare într-un grad de handicap, vizat
periodic, și a documentului eliberat de de unitățile fiscale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile;
– Asigurarea de sănătate facultativă(membrii misiunilor diplomatice, cetățenii străini și apatrizii care se află temporar în țară și nu au solicitat viza de lungă ședere, cetățean roman cu domiciliul în străinătate care se află temporar în țară) – Act de identitate și dovada calității de asigurat se face cu ultima chitanță de plata în care este stipulată ultimă lună/trimestru pentru care s-a efectuat plata;
– Beneficiari legi speciale(Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de război, erou-martir al revoluției,
etc.) – Act de identitate, un document doveditor în acest sens, eliberat de instituția abilitată să
elibereze acest act (vezi mai jos) și document eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să
rezulte că nu realizează venituri impozabile, altele decât cele din pensii;
– Deținuții politici, Certificatul din care reiese ca sunteți încadrat în prevederile Legii nr. 118/1990;
– Eroii Revoluției din decembrie 1989, Certificatul de erou al Revoluției;
– Veterani de război, Legitimația de veteran;
– Femeile însărcinate, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe
țară – Act de identitate și adeverința medicală și a documentului eliberat de unitățile fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară;
– Lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe țară – Act de
identitate și certificatului de naștere a copilului și a documentului eliberat de unitățile fiscale
teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile sau pe baza documentelor
justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară;
– Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătatestabilite
de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din
muncă, pensie sau din alte surse – Act de identitate și un document care să ateste boala inclusă în
programele naționale de sănătate;
– Co-asiguratul– Act de identitate și un document care atestă calitatea de asigurat a persoanei în
întreținerea căreia se găsește co-asiguratul. Pot fi co-asigurați următoarele categorii de persoane
soțul, soția și părintii fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;
– Militarii – care satisfac serviciul militar în termen– Act de identitate și adeverință eliberata de
unitățile militare competente;
– Persoanele care se află în executarea măsurilor prevazute în art. 105, 113 și 114 din Codul
penal și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a
executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri – Adeverință emisă de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;
– Persoanele care se afla în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă – Act de
identitate și adeverință emisă de angajator;
– Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane și se
află în timpul procedurii necesare stabilirii identității– Act de identitate și adeverința eliberată în
acest sens de instituțiile din subordinea Ministerului Administrației și Internelor;
– Cetățenii străini și apatrizii – care au solicitat și obținut prelungirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în Romania – Act de identitate (pașapoarte) și document eliberat de casa de asigurări de sănătate.
Nu uitați!
– Chiar dacă sunteți neasigurat aveți dreptul la servicii medicale de urgență gratuit și beneficiați de
pachetul minimal de servicii medicale, fără a face dovada calității de asigurat;
– Calitatea de asigurat și drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu
sau de ședere în Romania.

 

Informații externare:

Externarea pacienților se face de luni pana vineri intre orele 8,00-13,00, cu exceptia cazurilor de
forta majora (deces, transfer interspitalicesc).
Ora externării va fi comunicată cu cel puțin o zi înainte de medicul curant, lucru ce vă va permite să vă anunțați familia sau altă rudă apropiată de externarea dumneavoastră.
Dacă nu aveți telefon mobil solicitați ajutorul personalului angajat al spitalului.
La externare, pacientului asigurat i se eliberează următoarele documente:
– bilet de ieșire din spital, acesta conține evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul
externării și indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă;
– scrisoare medicală, care trebuie să fie transmisă medicului de familie;
– prescripție medicală: rețetă electronică gratuită sau compensată eliberată de medicul din spital la
externarea bolnavului;
– chitanța, eliberată de biroul contabilitate din cadrul spitalului, pentru cazurile de co-plată;
– fișa decontului de cheltuieli, conform Ordinului M.S. nr. 1100/2005 – privind introducerea decontului
de cheltuieli ce se eliberează pacientului pentru serviciile medicale primite;
– certificatul de concediu medical (în cazul persoanelor ce au calitatea de salariat, la solicitarea
acestora).

Skip to content